RGN.X.6151.6.2020 Barlinek, 21.09.2020 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BARLINKA

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U.2020.67 z 15.01.2020) Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości plan oraz terminy polowań zbiorowych w obwodzie nr 257 należącym do Koła Łowieckiego „Nemrod” w Lipianach w sezonie łowieckim 2020/2021.

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia

          Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

 

Obwieszczenie PDF

Plan PDF

Mapka obwodów łowieckich PDF