Wstępne omawianie realizacji zadania

W dniu 04.06.2018 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrza i przedstawicieli Wykonawcy robót budowlanych (Eurovia Polska S.A.)  inwestycji  „Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc etap I odcinek zamiejski”. Omówiono wstępnie realizację zadania; zasady współpracy z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. Kierownik Budowy  przedstawił m.in. harmonogram robót; gdzie prace bitumiczne wykonane mają być do końca października br. Ostateczny odbiór nastąpi w marcu 2019 r.; chociaż Wykonawca nie wyklucza wcześniejszej realizacji. W dalszej części dnia nastąpiło protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu nasypu kolejowego  (działki 1/17 obręb Barlinek 2 i 560 obręb Żydowo). Długość odcinka etapu I: 3,4 km.  Wartość zawartej umowy: 2 358 649,72 zł brutto.