W dniu 07 września 2020 r. Burmistrz Barlinka podpisał z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Usługowe DROMAX z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki”.

W ramach umowy z Wykonawcą wykonany będzie następujący zakres robót:

 • uporządkowanie pasa zieleni poprzez wycinkę kolidujących drzew i krzewów przyległych do drogi gminnej,
 • poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni do 3,5 m,
 • poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni w miejscach mijanek do 5,00 m
 • przebudowa wlotu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151,
 • wyrównanie istniejącej nawierzchni z brukowca kamiennego warstwą kruszywa,
 • wykonanie bitumicznej warstwy wiążącej i ścieralnej,
 • umocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej zjazdów na przyległe nieruchomości gruntowe,
 • wykonanie peronu wraz z wiatą przystankową  w miejscowości Brunki,
 • uporządkowanie i wyprofilowanie przyległego terenu pasa drogowego wraz z obsianiem trawą,
 • nasadzenie drzew wzdłuż projektowanej drogi,
 • odtworzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Za wykonanie projektu odpowiadało Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego z siedzibą w Chwalęcicach. Firma ta będzie pełnić również nadzór inwestorski na zadaniu.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt przyjętej oferty to 971 938,78 zł brutto.

 

Inwestycja otrzymała dofinansowanie na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 148 455,55 zł brutto.

 

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec listopada 2020 r.