czarna róża

Z ogromnym żalem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Ks. Dziekana Kanonika

Proboszcza Parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Barlinku

BRONISŁAWA LOSE

 Rodzinie, bliskim i Wszystkim Parafianom

Składamy

wyrazy głębokiego współczucia

 

Mariusz Maciejewski                                                                                              Dariusz Zieliński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku                                                        Burmistrz Barlinka

 

 

 

Obrazek - notes

INFORMACJA

Nawiązując do pisma z dnia 14 października 2020 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (znak pisma WRiR–I.7172.10.2020.AK) w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie pod uprawę maku i/lub konopi włóknistej oraz rejonizacji tych upraw na terenie Gminy Barlinek, zwracam się do osób zainteresowanych tego rodzaju uprawami
o określenie, jakiego rzędu wielkości upraw zamierzają dokonać w 2021 roku na terenie Gminy Barlinek.

Powyższą informację należy przedłożyć na piśmie w Urzędzie Miejskim w Barlinku lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 30 października 2020 roku.

Jednocześnie informuję, że wszelkie zgłoszenia i korekty nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przy planowaniu upraw na rok 2021.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Pani Agnieszka Jaszczak - Kosińska, pokój nr 26, tel. 95/7465-563.   

Uprawa konopii PDF 

 

hpai
 1. Pismo starosty
 2. HPAI
 3. ASF
 4. Apel
Zdjęcie budynku

Od dnia 26 października 2020 r. Urząd Stanu Cywilnego wraz z ewidencją ludności i dowodami osobistymi rozpocznie funkcjonowanie w nowej siedzibie w Barlinku przy ul. Jeziornej 8.

Nowa siedziba została zrealizowana w ramach projektu pn.: „Adaptacja budynku byłej szkoły tzw. „Ekonomika” położonego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.

Zmianie ulegną numery telefonów.

Od 26 października 2020 r. będą funkcjonować następujące numery telefonów:

- 957841060 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

- 957841061 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

- 957841062 Urząd Stanu Cywilnego,

- 957841063 ewidencja ludności,

- 957841064 dowody osobiste.

Adres do korespondencji pozostaje dotychczasowy, tj. ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek.

Jednocześnie, z uwagi na konieczność przeniesienia systemów informatycznych, 23 października 2020 r. Urząd Stanu Cywilnego wraz z ewidencją ludności i dowodami osobistymi  będzie czynny do godziny 11.30. Za utrudnienia przepraszamy.

Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną bezpośrednia obsługa interesantów będzie się odbywać wyłącznie w godzinach od. 10.00 do 13.00, w pozostałych godzinach tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny wizyty.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczania epidemii koronawirusa (SARS-CoV-19) uprzejmie prosimy, jeżeli to możliwe, o załatwianie spraw korzystając z drogi elektronicznej lub telefonicznej. 

Na terenie Urzędu, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami sanitarnymi, może jednocześnie przebywać ograniczona liczba interesantów. Nadto, osoby załatwiające sprawy w Urzędzie zobowiązane są zakrywać usta i nos, dezynfekować ręce przy wejściu oraz przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników Urzędu.

Burmistrz Barlinka

 /-/ Dariusz Zieliński

  

 

Logo CWR

Centrum Wsparcia Rodziny w Barlinku zapewni mieszkańcom gminy Barlinek dostęp do niezbędnego i bezpłatnego wsparcia specjalistycznego i psychologicznego dla rodzin, które borykają się z trudnościami życiowymi np. uzależnieniem, przemocą, czy kłopotami wychowawczymi.

Centrum Wsparcia Rodziny będzie świadczyło pomoc i wsparcie poprzez działania podejmowane przez:

 • Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie;
 • „POMAGALNIĘ”;
 • Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 • psychologa;
 • Placówkę Wsparcia Dziennego w formie świetlicy opiekuńczej z elementami socjoterapii (utworzenie planowane w 2021r.)
 • tworzenie grup wsparcia m.in. dla osób doświadczających przemocy, programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc, warsztatów dla rodziców  w ramach podniesienia kompetencji wychowawczych i poprawy relacji rodzinnych,  warsztatów dla dzieci i młodzieży mających na celu eliminowanie i korektę zachowań ryzykownych m.in. w ramach treningu umiejętności społecznych.

W dniu 26 października 2020 r. w ramach utworzonego Centrum Wsparcia zostanie uruchomiony Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy  w Rodzinie, który do września br. funkcjonował przy Ośrodku Pomocy w Rodzinie.

 W ramach Punktu porady i konsultacje będę udzielane przez dwóch specjalistów certyfikowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 1. specjalistę do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który poprowadzi spotkania indywidualne i rodzinne w ramach rozpoznania zjawiska przemocy domowej dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci), udzieli stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, pomoże w nazwaniu, zrozumieniu i wyrażeniu uczuć związanych z problemem przemocy, poinformuje o dostępnych miejscach i formach pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w systemową pomoc dla rodziny;
 2. specjalistę do spraw uzależnień, który prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy Barlinek, udzieli osobom i rodzinom konsultacji socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień, będzie motywował osoby pijące ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzorom picia oraz współdziała z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, m.in. z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku oraz z Zespołem Interdyscyplinarnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Barlinku.

Od 29 października 2020 r. zostanie również uruchomiona „POMAGALNIA”, w ramach której mieszkańcy gminy będą mogli skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa świadczonego przez kolejne trzy czwartki w miesiącu. Od października br. zwiększono zakres wsparcia świadczonego dla mieszkańców o porady z zakresu interwencji kryzysowej – udzielanie pomocy osobom będącym w kryzysie.

W ramach zapewnienia pomocy dzieciom w wieku szkolnym przeżywającym problemy wieku dorastania, zagrożonych wykluczeniem społecznym, Gmina zapewnia nieodpłatne wsparcie psychologiczne dla uczniów z czterech szkół: Szkoły Podstawowej Nr l. Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej w Mostkowie i Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. Zapisy do psychologa, który do tej pory przyjmował w gabinecie na ul. Odrzańskiej 3 w Barlinku w dalszym ciągu będą prowadzić pedagodzy poszczególnych placówek oświatowych i będę dotyczyć uczniów w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Od listopada 2020 r. spotkania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (w tym grupy robocze) będą się odbywać w Centrum Wsparcia Rodziny – ul. Jeziorna 8, piętro II, pokój nr 22.

Siedziba Centrum Wsparcia Rodziny została zrealizowana w ramach projektu pn.: „Adaptacja budynku byłej szkoły tzw. „Ekonomika” położonego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.

Do pobrania szczegółowy harmonogram spotkań i poradnictwa dla osób dorosłych i dzieci zaplanowanych od 26 października 2020 r.:
1. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie;
2. „POMAGALNIA”;
3. Trening umiejętności społecznych.

 

Podkategorie