Drukuj
Odsłony: 4717

OBWIESZCZENIE

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023”

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4, w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.), Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023”.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Barlinka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z wnioskiem o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, pismem znak: WOPN-OS.410.198.2017.MP z dnia 18.07.2017 r. stwierdził, iż dla przedmiotowego dokumentu istnieje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w piśmie znak: NZNS.7040.1.56.2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. wyraził opinię, że dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017- 2023” nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku (www.bip.barlinek.pl),
  3. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku (www.barlinek.pl).

 

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023” zamieszczono w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

 

Uzasadnienie (pdf)